ทำดีเพื่อพ่อ

ในหลวงภูมิพล ในดวงใจ

ถวายเป็นพระราชกุศลครบกำหนดสตมวาร100วัน
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิืพลอดุลยเดช

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 เวลา 9.00 น.

ณ Rådhuspladsen KBH.V.

ทำบุญตักบาตร และโรงทาน

อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าติดต่อ

คุณเดือนเพ็ญ 91880548

คุณอำนวย 33256225

คุณปาน 28702337

คุณแพม 51953589

คุณพิศ 23398121

คุณณี 50254699