มุทิตาสักการะพระธรรมวิสุทธาจารย์

คณะพระสงฆ์วัดป่าโคเปนเฮเกน และญาติโยมชาวไทยในเดนมาร์ก กราบมุทิตาสักการะพระธรรมวิสทุธาจารย์ ดูภาพวันงาน