หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Buddhadhamma โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม โดยมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ Middle Teaching กล่าวถึงหลักความจริงสายกลางในชีวิต และตอนที่ ๒  Middle Way กล่าวถึงข้อปฏิบัติสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ตามลิงค์ดังนี้ https://www.thailandfoundation.or.th/wp-content/uploads/2021/09/Buddhadhamma.pdf

e-book ปูชนียะ สุตตะ ปริตตะ

ทำเสร็จแล้วภาพเล่าเรื่อง
พุทธประวัติ ที่ชาวพุทธไม่เคยเห็น

เนื้อความแท้จากพระไตรปิฎก
และแสดงภาพสถานที่จริงๆ
ที่เกิดเรื่องราวเมื่อครั้งพุทธกาล

แค่เห็นภาพก็ยังให้เกิดศรัทธา

เอานิ้วมือเลื่อน ใต้ภาพ จากขวาไปซ้ายเหมือนเราเปิดหนังสือทีละหน้า

https://tumma-ebook-sv.web.app/puchaneeya/#p=1

—————————————–|

  • หนังสือธรรมทูตาภิวุฒ (E-Book)•

หนังสือธรรมทูตาภิวุฒ: กึ่งศตวรรษแห่งการทรงงานพระธรรมทูตของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ซึ่งคณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามได้เรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อเป็นบรรณานุสรณ์งานฉลองพระชนมายุครบ ๘ รอบพระนักษัตร ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

สาธุชนที่สนใจศึกษาค้นคว้าสามารถอ่านได้ที่ https://online.pubhtml5.com/rwgt/ldxj/#p=1