วัดไทยในอิตาลี

ผ้าป่าสร้างวัดไทยในอิตาลี

เพื่อเป็นการเผยแผ่งานด้านพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป

ขอเรียนเชิญทอดผ้าป่าร่วมสร้างวัดไทยในเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี ( Verona, Italy )

ในเดือนพฤษภาคม 2553 โดยท่านสามารถ บริจาคได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก