เจ้าแม่กวนอิมตั้งบนฐาน


ฐานตั้งเจ้าแม่กวนอิมสำเร็จเรียบร้อย ฝีมือคุณทิว