เพียงใจ เจริญศิลป์


ขอเรียนเชิญญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม 
ให้กับ  นาย ศักดิ์ชัย เจริญศิลป์ 
ชาตะ ๑๘ มี.ค ๒๔๙๙ มรณะ ๔ กันยายน ๒๕๕๓

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ. วัดป่าโคเปนเฮเกน 
Rytterager 100
2791 Dragør

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาในบุญกุศล 
เพียงใจ เจริญศิลป์  (น้องสาว)
โทร. ๒๑ ๒๗ ๕๑ ๖๖ photos 
               more photos ภาพต่างๆ ที่ไปเยี่ยมผู้ป๋วย