หนังสือเดินทางพระธรรมทูตไม่ต้องยืนขอวีซ่า

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ  (ปกสีน้ำเงินแบบพระธรรมทูต) และหนังสือเดินทางแบบธรรมดา หากเดินทางเข้าประเทศที่ทำการตกลงกับประเทศไทย ไม่ต้องยื่นเรื่องขอทำวีซ่า…

รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางทูต  ราชการ  และธรรมดา  กับประเทศไทย

๑.รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา หนังสือเดินทางทูต  หนังสือเดินทางราชการ  และหนังสือเดินทางพิเศษ  กับประเทศไทย  โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลา  ๓๐  และ  ๙๐  วัน

ระยะเวลา  ๓๐  วัน

 

๑.มองโกเลีย ๒.ลาว ๓.พม่า
๔.เวียตนาม ๕.โอมาน ๖.กัมพูชา

ระยะเวลา  ๙๐  วัน

 

๑.อาร์เจนติน่า ๒.ออสเตรีย ๓.เบลเยี่ยม
๔.ภูฎาน ๕.บราซิล ๖.ชิลี
๗.โครเอเชีย ๘.สาธารณรัฐเช็ก ๙.เยอรมันนี
๑๐.ฮังการี ๑๑.อินเดีย ๑๒.อิสราเอล
๑๓.อิตาลี ๑๔.ญี่ปุ่น ๑๕.สาธารณรัฐเกาหลี
๑๖.ลักเซมเบิร์ก ๑๗.มาเลเซีย ๑๘.แมกซิโก
๑๙.เนเธอร์แลนด์ ๒๐.เนปาล ๒๑.เปรู
๒๒.ฟิลิปปินส์ ๒๓.โปแลนด์ ๒๔.โรมาเนีย
๒๕.รัสเซีย ๒๖.สิงคโปร์ ๒๗.อัฟริกาใต้
๒๘.สาธารณรัฐสโลวัก ๒๙.สวิตเซอร์แลนด์ ๓๐.ตูนีเซีย
๓๑.ตุรกี ๓๒.ฝรั่งเศษ

๒.รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดากับ ประเทศไทย  โดยสามารถพำนักได้ระยะเวลา  ๓๐  และ  ๙๐  วัน

ระยะเวลา  ๓๐  วัน

 

๑.ลาว ๒.เวียดนาม ๓.เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ๔.เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

ระยะเวลา  ๙๐  วัน

 

๑.บราซิล ๒.สาธารณรัฐเกาหลี ๓.ชิลี ๔.เปรู