พระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕


พระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระโอวาทปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕