บุญเข้าวจี่

บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ และบุญประทายข้าวเปลือก

เย็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 19.30 น. เจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30 น. ไหว้พระรับศีล – พระสงฆ์สวดถวายพรพระ

เวลา 10.50 น. ตักบาตรพระสงฆ์ด้วยข้าวจี่

ถวายภัตตาหาร , สังฆทาน , ผ้าป่า และ ข้าวเปลือก

รับพร เสร็จพิธี

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญและรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธเราโดยพร้อมกัน