Makhabucha2562

ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะวันมาฆบูชา-เวียนเทียน-ทำบุญตักบาตร
วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

กดชมภาพผู้ราร่วมเวียนเทียน ปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ 2562

กดชมภาพผู้มาร่วมงานวันมาฆบูชา และเวียนเที่ยน
วันมาฆะบูชา ปฏิบัติธรรม เป็นพุทธบูชา
เวียนเทียน

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์
10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร
13.00 น. เทศน์ทำบุญวันมาฆบูชาวันแห่งความรักเมตตา
อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์
10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร
13.00 เทศน์ ทำบุญวันมาฆบูชา
– พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้มาร่วมงาน
เป็นอันเสร็จพิธี

วันมาฆะบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ทางวัดจัดงานบวชเนขัมมะ ระหว่างวันที่ 23 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะ และเวียนเทียน วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เชิญชวนมาร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมวันสุดสัปดาห์ ส่งท้ายฤดูหนาวจากไปปีนี้ที่พระพุทธศาสนาได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ผ่านมายาวนาน 26 ศตวรรษ พุทธชยันตี ให้มีชีวิตจิตใจที่อบอุ่นที่ฤดูหนาวกำลังจะผ่านไป เพื่อการดำเนินชีวิต ให้เกิดสันติสุขตลอดไป มีกำลังกายที่แข็งแรง และ จิตใจที่สุขสบายโดยทั่วกัน
ความหมายวันมาฆะบูชา

วันมาฆะบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3