Newyear 2014

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน

ร่วมปฏิบัติธรรมในกิจกรรม

ในวันที 31 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557

ณ วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

กำหนดการ

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556

เวลา 18.30 น. บวชชีพราหมณ์

เวลา 19.30 น. ฟังธรรม,ปฏิบัติจิตภาวนา

-ทำวัตรสวดมนต์

เวลา 21.09 น. เจริญพระพุทธมนต์

– สวดสรรเสริญพุทธคุณ ฯ

(อิติปิโสฯ) 108 จบ

– สวดถวายพรพระ (พาหุงฯ)

เวลา 00.09 น. พิธีสวดทิพยมนต์ เพื่อความเป็น

สิริมงคลแก่ชีวิต

รับพร,ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

ฯลฯ

วันพุธที่ 1 มกราคม 2557

เวลา 05.30 น. ฟังธรรม,ปฏิบัติจิตภาวนา

– ทำวัตรมนต์

เวลา 07.00 น.ถวายภัตตาหารเช้า

– รับประทานอาหารเช้า

เวลา 10.20 น.ไหว้พระสวดมนต์แปล

ตักบาตร(อาหารแห้ง)

ถวายภัตตาหาร,สังฆทาน

รับพร,รับประทานอาหาร

เสร็จพิธี