สมเด็จพระวันรัต (จุณฑ์ พฺรหฺมคุตโต ป.ธ.9)

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกนิกาย

กรรมการมหาเถรสมาคม

มรณภาพ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 14.22 น.

สิริอายุ 85 ปี พรรษา 65

น้อมถวายสักการะ