หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Buddhadhamma โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม โดยมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ Middle Teaching กล่าวถึงหลักความจริงสายกลางในชีวิต และตอนที่ ๒  Middle Way กล่าวถึงข้อปฏิบัติสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ตามลิงค์ดังนี้ https://www.thailandfoundation.or.th/wp-content/uploads/2021/09/Buddhadhamma.pdf