no images were found

บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุพระวิวัฒน์ชัย ชัยพรมหงษ์
สามเณรธีรกานต์ สุริยะบุตร
สามเณรวิกเตรอ์ เจนเซ็น