พระธรรม

 

 Buddha1 ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา                โดย ครูเหม เวชกรพร้อมคำบรรยายประกอบภาพเขียน

อันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย

 Tripitaka    พระวินัยปิฎก ๘ เล่ม
พระสุตตันตปิฎก ๒๕ เล่ม
พระอภิธรรมปิฎก ๑๒ เล่ม
 JakunPrayut

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย

พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ

พจนานุกรมต่าง ๆ

 TripitakaBookRed พระไตรปิฏกรวมความรู้เรื่องพระไตรปิฎก เอกสารทางประวัติศาสตร์ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก    พระวินัยปิฎก

พระสุตตันตปิฎก      พระอภิธรรมปิฎก

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม    ชาดก

คำค้นพระไตรปิฎก  ธรรมปฏบัติ

 Sang JantraNgan

โดย รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

เนื้อหานำมาจากหนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์

เห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำการเผยแผ่

สู่พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจ

ธรรมโฆษะ

 Dhammaster DhamMaster.com
 Dr.Artong  นิทานสีขาว ดร.อาจอง ชุุมสาย ณ.อยุธยา
 “ำิWeb8400  รวมพระไตรปิฏก

บทนำ   ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก  เอกสารทางประวัติศาสตร์   ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก   พระวินัยปิฎก  

พระสุตตันตปิฎก   พระอภิธรรมปิฎก   พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม   ชาดก  คำค้นหาพระไตรปิฎก  ธรรมปฏิบัติ  

 

พระไตรปิฎกคืออะไร
พระไตรปิฎกแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
พระอานนท์เกี่ยวกับพระไตรปิฎกอย่างไร
เงื่อนไขฝ่ายปฏิเสธ,เงื่อนไขฝ่ายขอร้อง
พระอุบาลีเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไร
พระโสณกุฏิกัณณะเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไร
พระมหากัสสปเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไร
พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ร้อยกรองพระธรรมวินัย
พระสาริบุตรแนะนำให้ร้อยกรองพระธรรมวินัย
พระจุนทะเถระผู้ปรารถนาดี
การสังคายนาเป็นเหตุให้เกิดพระไตรปิฎก
การสวดปาฏิโมกข์ต่างจากการสังคายนาอย่างไร
ปัญหาเรื่องการนับครั้งในการสังคายนา
การนับครั้งสังคายนาที่รู้กันทั่วไป
การสังคายนาครั้งที่ ๑,๒,๓,๔
การนับสังคายนาของลังกา
การนับสังคายนาของพม่า
การนับสังคายนาของไทย
การนับสังคายนาของฝ่ายมหายาน
การสังคายนาของมหาสังฆิกะ
การสังคายนาของนิกายสัพพัตถิกวาท
สังคายนานอกประวัติศาสตร์
ลำดับอาจารย์ผู้ทรงจำพระไตรปิฎก
สายวินัยปิฎก, สายสุตตันตปิฎก, สายอภิธัมมปิฎก
การชำระและจารึกกับการพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศไทย
สมัยที่ ๑ พระเจ้าติโลกราช เมืองเชียงใหม่
สมัยที่ ๒ รัชกาลที่ ๑ กรุงเทพฯ
สมัยที่ ๓ รัชกาลที่ ๕ กรุงเทพฯ
สมัยที่ ๔ รัชกาลที่ ๗ กรุงเทพฯ
ลักษณะการจัดหมวดหมู่ของแต่ละปิฎก
วินัยปิฎก, สุตตันตปิฎก
ข้อสังเกตุท้ายสุตตันตปิฎก
อภิธัมมปิฎก
ลำดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
คำอธิบายพระไตรปิฎกอย่างย่อของพระอรรถกถาจารย์