ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา-ข้าพระพุทธเจ้าวัดป่าโคเปนเฮเกน


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา-ข้าพระพุทธเจ้าวัดป่าโคเปนเฮเกน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช
ข้าพระพุทธเจ้าวัดป่าโคเปนเฮเกน
   

ร่วมปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศล
ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2554

ดูภาพวาดทรายชาวยูเครน

Long Life the King of Thailand

เนื้อเพลงต้นไม้ของพ่อ
ชมภาพแสงสีเสียง 84 แห่งความเรืองรองบนกำแพงวัดพระแก้ว

http://youtu.be/H5aF_Fr9MaI

ฟังเพลงปี พ.ศ. 2554 ในหลวง
ในหลวงของแผ่นดิน

แพทย์หญิงอัมพร สุคนธมาน ได้มอบให้คุณปิยะ ทิพย์มาสโกมล และคณะ มาทอดผ้าป่าถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดชเนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554