สมเด็จพระญาณสังวร-วันวิสาขะ-2554

สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวิสาขบูชา ๒๕๕๔

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทาน พระโอวาท วันวิสาขบูชาพ.ศ.๒๕๕๔ทรงเน้น”ให้บูชาและน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรม และพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของตน และใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิต…”


เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทานพระโอวาท วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๕๔ ใจความว่า วัน วิสาขบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับ พุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันประเสริฐ ๓ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ต่อทวยเทพ มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ เนื่องด้วยพระพุทธศาสนามีคุณูปการอันใหญ่ หลวง ซึ่งอำนวยประโยชน์เกื้อกูลความเจริญรุ่งเรืองและความสงบร่มเย็น แก่นานาอารยชนมาตลอดระยะเวลากว่า ,๕๐๐ปี ฉะนั้น เมื่อวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาถึง ควรที่เราทั้งหลายจะได้ทำการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระสัมมา สัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของ ตน เป็นแนวทางในการปฏิบัติดำเนินชีวิต เพื่อความ สวัสดีและความสงบร่มเย็นแก่เพื่อนร่วมโลกสืบไป

ใน การนี้ นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ -๑๗ พ.ค.๒๕๕๔ นี้ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา (ศน.)ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่สมควรได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติแล้ว ๑๖๐รูป/คน โดยผู้ได้รับประกาศยกย่องจะเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๔ นี้.