วันแม่12สิงหาคม2561


วันแม่แห่งชาติไทย ปี 2561
บวชเนกขัมมะเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิจฯ พระบรมราชินีนาถในราชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคมนี้
เป็นวันแม่แห่งชาติไทย
ปฏิบัิตภาวนา-สวดมนต์เช้า  05.30 น.
เวลา 8.30-11.00 น อบรมปฏิบัติธรรม
พักเที่ยง และทานอาหาร เวลา 11.00
เวลา 14.00-17.00 น. ศึกษาปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติภาวนา-สวดมนต์เย็น 19.30 น.