วันเข้าพรรษาปี 2561ตักบาตรของแห้ง

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเข้าพรรษาปี 2561  ผู้สนใจร่วมโรงทานติดต่อแจ้งให้ทางวัดทราบ ร่วมบุญกุศลสามัคคีรวมใจมีการอุปสมบทพระภิกษุ  วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม เวลา   ท่านผู้ใดสนใจจะมาร่วมบุญบวชสืบทอดพระพุทธศาสนา  ติดต่อได้ก่อนเลยกำหนด อนุโมทนาร่วมเป็นเจ้าภาพยินดีต้อนรับ  วันเสาร์ที่ 28 และอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม หล่อเทียนเข้าพรรษา  กำหนดการจัดงาน วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 28 และ 29 กรกฏาคม 2561 วันเสาร์ที่ 28 กนกฏาคม 2561 10.30 น.  ทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในที่ 28 กรกฏาคมนี้ – หล่อเทียนจำนำพรรษา  – พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  อาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม 2561 09.00 น ทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์  – ถวายภัตตาหาร พระสงฆ์ฉันเพล  – … Read More

บรรพชาอุปสมบทฤดูร้อนปี 2561

ชมภาพวันงาน ได้ที่นี้ เชิญมาร่วมบุญงานบรรพชา – อุปสมบท วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคมนี้ การบรรพชา อุปสมบท ฤดูร้อน ปี 2561 บรรพชาสามเณร 1 รูป และอุปสมบทพระภิกษุ 4 รูป ณ.วัดป่าโคเปนเฮเกน วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ทำพิธีขอขมาพ่อ-แม่ ญาติพี่น้อง และญาติผู้ใหญ่ เพื่อนมิตรสหาย เวลา 09.30 น. พิธีปลงผม ผู้เข้าบรรพชา อุปสมบท เวลา 10.30 น. สวมชุนาค และ สวดมนต์ ทำวัตรเช้า  เวลา 11.00 น. พระสงฆ์ออกรับบิณทบาตร นาคเดินรับบิณทบาตร เวลา 12.45 น. แหล่นาค รอบอุโบสถ เวลา 13.30 … Read More

สอบธรรมสนามหลวงปี2561

ผู้เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวงปี 2561 โดยมีพระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง วัดโสมนัสวิหาร กทม. และพระศรีภัททิยบดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วัดชนะสงคราม กทม.

สอบธรรมศึกษาปี 2561

สอบธรรมศึกษา นักธรรมตรี และ นักธรรมโท วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. (กรุณามา ก่อนเวลาสักเล็กน้อย นะคะ) (ใส่ชุดขาว นะคะ) พระสงฆ์วัดป่าโคเปนเฮเกน จะมีการแนะแนว ข้อสอบธรรมทั้ง ธรรมศึกษาตรี และ โท วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ภาพปี 2558-2560 ผู้เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวงปี 2561 โดยมีพระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง วัดโสมนัสวิหาร กทม. และพระศรีภัททิยบดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วัดชนะสงคราม กทม.

Federiksberg Domstol visit

ผู้ทำงานศาล Federiksberg มาเยี่ยมวัดป่าโคเปนเฮเกน ชาวพุทธในชีวิตประจำวัน Federiksberg Domstol visit Watpa Copenhagen hear of daily life of Buddhist. Learn how to sleep well. ” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

2561วิสาขบูชาคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช

28 พ.ค.61 – เพจเฟซบุ๊กวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามได้เผยแพร่ คติธรรม ที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อัมพโร) ประทานเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2561 ความว่า ดิถีวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง นอกจากพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า จักได้บูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ ยังเป็นวาระเฉลิมฉลองของชาวโลกที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก นับเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลายรู้เท่าทันจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลาความรู้เท่าทันดังกล่าวนี้คือ การรู้แจ้งสภาพธรรมทั้งหลาย ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรม ว่าไม่ใช่ตัวตน ว่าไม่ใช่เรา และไม่ใช่ของเราหากแต่เป็นสภาวะที่เกิดและดับ สลับกันไปมิรู้จบสิ้น ความไม่รู้เท่าทันสภาวะเช่นนี้เองที่อำพรางให้คนเราคิดผิด เปรียบเสมือนการใช้เวลาตลอดชีวิตเพื่อชมมายากลโดยมิรู้เท่าทันว่าภาพอันดำเนินต่อเนื่องนั้นเป็นเพียงมายาที่ลวงตาทั้งสิ้น ถ้าเมื่อใดบุคคลมีความรู้แจ้งในสภาพทุกข์ ความเปลี่ยนแปลง และความว่างจากตัวตน เขาย่อมสามารถละความโลภ ความ โกรธ และความหลง ที่ล้วนเกิดจากความเห็นแก่ตัวได้ อย่างไรก็ตาม การจะละคลายความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย หากขาดสภาพธรรมะที่เรียกว่า “สติ” ความทุกข์ยากในโลกมนุษย์ที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้ ล้วนเกิดจากภาวะขาดสติด้วยกันทั้งสิ้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงประทานพระบรมพุทโธวาทไว้ว่า “สติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลก” เพราะฉะนั้นบุคคลใด ครอบครัวใด ชุมชนใด และสังคมใด ปรารถนาจะประสบสันติสุขอันไพบูลย์ บุคคลนั้น ครอบครัวนั้น ชุมชนนั้นและสังคมนั้น จำเป็นต้องสั่งสมภาวะแห่งการตื่นรู้ เพื่อจักได้รู้เท่าทันการคิด การพูด และการกระทำด้วย … Read More

2561วิสาขบูชา

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 มิถุนายน นี้ ร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา และบวชเนกขัมมะในวันวิสาขบูชา ทำบุญใส่บาตรปี 2561 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์ 10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร 13.00 น. เทศน์วันวิสาขบูชา อาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์ 10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร 13.00 เทศน์ วันวิสาขบูชา – พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้มาร่วมงาน เป็นอันเสร็จพิธี   เชื่อ ว่าทุกคนรู้จักชื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าง “วันวิสาขบูชา” กันดีอยู่แล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบความเป็นมา และความสำคัญของวันวิสาขบูชา ถ้างั้นอย่ารอช้า…เราไปค้นหาความหมายของ “วันวิสาขบูชา” พร้อมๆ กันดีกว่าค่ะ ความหมายของวันวิสาขบูชา คำว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ”ดังนั้น “วิสาขบูชา” จึงหมายถึง … Read More

สวดพระอภิธรรมพระชัยณรงค์5วัน

ละสังขาร “พระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม” สิริอายุ 60 ปี ” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] วัดป่าโคเปนเฮเกน สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลถวาย 6 คืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.30 น.

พระชัยณรงค์ ละสังขาร

ละสังขาร “พระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม” สิริอายุ 60 ปี วัดป่าโคเปนเฮเกน สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลถวาย 6 คืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.30 น. ภาพผู้มาร่วมงานสวดพระอภิธรรมชมกดดูได้ คณะสงฆ์และญาติโยมวัดป่าโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก วัดสังฆบารมี สวีเดน วัดญาณสังวร เวโรน่า อิตาลี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมที่สำนักสงฆ์เขมาภิรโต วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ร่วมบริจาคทำบุญในงาน รวมเป็นเงินไทย 650.000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาท) ขออนุโมทนาบุญกันทุกท่าน  วันนี้ (1 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า พระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม แห่งสำนักสงฆ์เขมาภิรโต บ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ละสังขารแล้วเมื่อเวลา 03.00 น. ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กทม. สิริอายุได้ 60 ปี เบื้องต้นจะมีการรดน้ำสรีระสังขารในเวลา 17.00 … Read More

อบรมกดจุดสะท้อนเท้า

เปิดอบรม กดจุดสะท้อนเท้า วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. สอนโดย อาจารย์ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ ณ.วัดป่าโคเปนเฮเกน ชมภาพผู้เข้าอบรมบ้างส่วน