Thai Festival 2015

THAI FESTIVAL COPENHAGEN 2015 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมออกร้านในงาน Thai Festival 2015 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะจัดงาน Thai Festival 2015 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ Havneparken, Islands Brygge โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประเทศไทยให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ชาวต่างชาติ โดยภายในงานจะมีการจัดซุ้มจำหน่าย อาหารไทย ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมต่างๆ เช่นเดียวกับการจัดงานในปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมออกร้านในงาน Thai Festival 2015 โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์เข้าร่วม ออกร้านในงานดังกล่าว ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่นางขวัญสุรีย์ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 39 96 06 86 อีเมล์ info@thaiembassy.dk โดยในกรณีที่มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมเกินกว่าจำนวนพื้นที่ร้านค้าที่สามารถจัดได้ในงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้สิทธิ์ผู้เข้าร่วมตามลำดับการแจ้งความประสงค์ก่อนหลัง … Read More