พระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕

พระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระโอวาทปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕