วันเฉลิมพระชนม์พรรษา2553

วันแม่แห่งชาติไทย ปี 2553

บวชเนกขัมมะเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิจฯ บรมราชินีนาถระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคมนี้
เป็นวันแม่แห่งชาติไทย

ปฏิบัิตภาวนา-สวดมนต์เช้า  05.30 น.

เวลา 8.30-11.00 น อบรมปฏิบัติธรรม

พักเที่ยง และทานอาหาร เวลา 11.00

เวลา 14.00-17.00 น. ศึกษาปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติภาวนา-สวดมนต์เย็น 19.30 น.