King9-19-10-2559-7days


พิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเสด็จสวรรคาลัย สัตตมวาร ครบ 7 วัน

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีท่านเอกอัครราชทูตไทย คุณวิมล คิดชอบได้นำ

ข้าราชการไทยและหน่อยงานต่าง ๆ ในประเทศเดนมาร์ก มาร่วมถวายอุทิศเป็นพระ ราชกุศล

[PVGM id=4525]

[PVGM id=4577]